REGULAMIN STOWARZYSZENIA

REGULAMIN

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie działające na podstawie niemniejszego Regulaminu nosi nazwę „Mieszkańcy dla Baniochy”
§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a jego siedzibą miejscowość Baniocha.

§ 3

Stowarzyszenie zwykłe podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez Starostę.

Rozdział 2
Cele i sposoby ich realizacji

§ 4
Celem Stowarzyszenia jest:

Promocja miejscowości Baniocha
Tworzenie miejsc integracji społecznej
Upowszechnianie wiedzy i świadomości ekologicznej
Wspieranie lokalnych inicjatyw mieszkańców
Współpraca z Radą Sołecką i radnymi
Działanie na rzecz poprawy środowiska i życia mieszkańców
Współudział w organizacji wydarzeń kulturalnych, sportowych i turystyczno – krajoznawczych
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

§ 5

Stowarzyszenia realizuje swe cele poprzez:

Współpracę z lokalnymi klubami sportowymi
Ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego
Ochronę i promocje zdrowia
Działalność charytatywną oraz działalność w zakresie
– pomoc społeczną
– kultu religijnego
– upowszechniania wiedzy o gminie
– prowadzenia działalności informacyjnej w środowiskach masowego przekazu (np. strony internetowe, Facebook itp.)

Rozdział 3
Członkowie Stowarzyszenia

§ 6

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
zwyczajnych,
wspierających,
honorowych.

§ 7

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy obywatel polski jak również cudzoziemiec, bez względu na miejsce zamieszkania.

§ 8

Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd zwykłą większością głosów, po złożeniu przez nich pisemnej deklaracji według wzoru określonego przez Zarząd.
Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu; o podjęciu uchwały o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia Zarząd zawiadamia pisemnie zainteresowanego.
Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o rejestrację Stowarzyszenia, stają się jego członkami z chwilą wpisania Stowarzyszenia do ewidencji prowadzonej przez Starostę.

§ 9

Członkowie zwyczajni mają prawo:
uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków z głosem stanowiącym,
wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
brać czynny udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,
zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Stowarzyszenia i żądać informacji o sposobie ich załatwienia oraz oceniać działalność władz Stowarzyszenia,
otrzymywać od władz Stowarzyszenia pomoc w realizacji statutowych zadań,
korzystać z innych uprawnień wynikających z działalności statutowej
Stowarzyszenia,

Członek Stowarzyszenia może udzielić pisemnego pełnomocnictwa osobie mającej pełną zdolność do czynności prawnych do wykonywania uprawnień, o których mowa w ust. 1 z wyjątkiem prawa do bycia wybieranym do władz Stowarzyszenia.

§ 10

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
troszczyć się o dobro i rozwój Stowarzyszenia,
uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia,
przestrzegać Regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia,
opłacać regularnie składki,

§ 11

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:
śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego lub honorowego,
wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie,
wykluczenia ze Stowarzyszenia.
Wykluczenie ze Stowarzyszenia może nastąpić w przypadku naruszenia przez członka postanowień Regulaminu, nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, lub niepłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż jeden rok.
Uchwałę o wykluczeniu podejmuje Zarząd. Od uchwały tej członek może się odwołać do Walnego Zebrania Członków, w ciągu 30 dni od jej doręczenia wraz z uzasadnieniem.
Postanowienia ustępów poprzedzających stosuje się odpowiednio do członków wspierających i honorowych.

§ 12

Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działaniem Stowarzyszenia, która udziela mu pomocy finansowej lub w jakiejkolwiek innej formie wspiera działania Stowarzyszenia.

§ 13

Członka wspierającego przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnego zgłoszenia.

§ 14
Członkowie wspierający uprawnieni są do korzystania z praw członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, a na Walnym Zebraniu Członków przysługuje im tylko głos doradczy.
Członkowie wspierający udzielają pomocy Stowarzyszeniu w realizacji jego zadań statutowych i przestrzegają postanowień Regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia.
Członkowie wspierający mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
Członek wspierający Stowarzyszenia zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 15
Godność członka honorowego, osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
Członek honorowy Stowarzyszenia korzysta ze wszystkich uprawnień członka zwyczajnego z wyjątkiem biernego i czynnego wyborczego, a na Walnym Zebraniu Członków przysługuje mu tylko głos doradczy.
Członkowie honorowi udzielają pomocy Stowarzyszeniu w realizacji jego zadań statutowych i przestrzegają postanowień Regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia.
Członkowie honorowi mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
Członek honorowy Stowarzyszenia zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich.

Rozdział 4
Władze Stowarzyszenia

Postanowienia Ogólne

§ 16

Władzami Stowarzyszenia są:
Walne Zebranie Członków;
Zarząd;
Komisja Rewizyjna.
Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.
Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym, chyba że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu opowie się za wyborami w głosowaniu jawnym.
Wyboru Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje się spośród kandydatów – członków Stowarzyszenia, którzy wyrazili ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie.

§ 17

Członkostwo w Zarządzie lub w Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
upływu kadencji, przy czym za chwilę upływu kadencji określonej w § 16 ust. 2, uważa się dzień odbycia Walnego Zebrania Członków, na którym Zarząd złoży sprawozdanie za ostatni rok działalności.
ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
pisemnego zrzeczenia się udziału w tych władzach,
odwołania przez Walne Zebranie Członków na wniosek większości członków Stowarzyszenia.
W razie niedokonania wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej na Walnym Zebraniu Członków, o którym mowa w ust. 1 lit. a dotychczasowy Zarząd i Komisja Rewizyjna pełnią swoje obowiązki do czasu wyboru nowych władz.
Wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej musi zostać dokonany najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od dnia upływu kadencji poprzednich władz Stowarzyszenia. W razie niedokonania wyboru nowych władz w terminie określonym w zdaniu poprzednim na każdym z członków Stowarzyszenia ciąży obowiązek powiadomienia o tym fakcie organu nadzorującego działalność Stowarzyszenia.

Walne Zebranie Członków

§ 18

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
określenie głównych kierunków programu działania Stowarzyszenia,
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
udzielania Zarządowi i Komisji Rewizyjnej absolutorium za okres objęty sprawozdaniem,
wybór Zarządu, w tym Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza oraz Skarbnika,
wybór Komisji Rewizyjnej,
odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
uzupełnianie składu władz Stowarzyszenia,
rozstrzyganie od wołań od uchwał o wykreśleniu z listy członków w wypadku przewidzianym w § 11 ust.3,
określenie wysokości składki członkowskiej,
dokonywanie zmian w Regulaminie,
decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
decydowanie o innych sprawach, jeżeli wynika to z postanowień Regulaminu,
decydowanie o innych sprawach Stowarzyszenia nie zastrzeżonych postanowieniami Statut Regulaminu do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 19

Po zarejestrowaniu Stowarzyszenia Komitet Założycielski zwołuje pierwsze inauguracyjne Walne Zebranie Członków, na którym zostanie wybrany Zarząd i Komisja Rewizyjna na pierwszą kadencję.
Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest raz w roku przez Zarząd i jest poświęcone w szczególności sprawom wymienionym w § 18 ust. 2 pkt a, b, c, d i e.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zostaje zwołane przez Zarząd:
z własnej inicjatywy,
na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,
na pisemny wniosek 1/3 liczby członków Stowarzyszenia.
Zarząd ma obowiązek zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w celu rozpatrzenia odwołania od uchwały, o której mowa w § 11 ust. 3 oraz w celu uzupełnienia składu władz Stowarzyszenia w ciągu 30 dni od dnia złożenia przedmiotowego odwołania albo od dnia zmniejszenia się składu władz.
Walne Zebranie zwołuje Komisja Rewizyjna w przypadku, gdy:
Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od upływu roku od dnia poprzedniego Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt b i c,
Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w przypadkach i terminie określonym w ust. 4.
Organ zwołujący Zwyczajne Walne lub Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinien powiadomić wszystkich członków Stowarzyszenia na piśmie za potwierdzeniem odbioru o jego terminie i proponowanym porządku obrad nie później niż na 14 dni przed tym terminem.
Porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków zmieniony lub rozszerzony.

§ 20

Jeżeli ust. 2 nie stanowi inaczej Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków uprawnionych do głosowania obecnych na Walnym Zebraniu Członków.
Uchwały w sprawie zmiany Regulaminu i rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków podejmuje bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków.
Jeżeli Walne Zebranie Członków nie może podjąć uchwał, o których mowa w ust. 2 z powodu braku wymaganego kworum zwołuje się w ciągu miesiąca kolejne Walne Zebranie Członków, na którym można podjąć te uchwały bezwzględną większością głosów niezależnie od liczby obecnych na nim członków uprawnionych do głosowania.

Zarząd Stowarzyszenia
§ 21

Zarząd składa się z 3 członków.
Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zebranie Członków.

§ 22

1. Do kompetencji Zarządu należy:
kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
przyjmowanie i wykreślanie z listy członków,
zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
podejmowanie decyzji w innych sprawach, jeżeli wynika to z postanowień Regulaminu.

§ 23

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na kwartał.
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby jego członków. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa, a w przypadku jego nieobecności głos Wiceprezesa. W przypadku nieobecności Prezesa i Wiceprezesa decyduje głos Sekretarza.

Komisja Rewizyjna

§ 24

Komisja Rewizyjna składa się z 2 członków, w tym przewodniczącego i sekretarza.
Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala Walne Zebranie Członków.
Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po jego wyborze.
W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu.
Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu.

§ 25

Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli gospodarki finansowej
Stowarzyszenia,
kontrola przynajmniej raz w roku stanu majątku oraz sposobów zarządzania tym majątkiem przez Zarząd,
kontrola przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania
Członków przez Zarząd,
przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdania oraz wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
zwoływanie Walnego Zebrania Członków w przypadku określonym w § 19 ust.
5.

§ 26

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby jej członków. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności głos sekretarza.

Rozdział 6
Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 27

Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
wpływów ze składek członkowskich;
wpływów z darowizn, spadków i zapisów;
wpływów z dotacji;
wpływów z działalności regulaminowej;
ofiarności publicznej;
dochodów z majątku Stowarzyszenia;

§ 28

Do składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli i podpisywania dokumentów upoważnieni są Prezes z jednym z członków Zarządu, działający łącznie.

Rozdział 7
Rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 29
W uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia wyznacza się likwidatora oraz określa sposób likwidacji i przeznaczenia majątku.

Regulamin powyższy został przyjęty na Zebraniu Założycielskim w dniu ……………………..

KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI

.…………………..
2. ……………………
3. …………………….